Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van een advocaat binnen het kantoor en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de advocaat en de cliënt. Individuele afspraken die zouden afwijken van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of de bedingen waarvan ze afwijken. De overige bedingen blijven in ieder geval van toepassing.
  2. De aansprakelijkheid van de advocaat kan slechts ingeroepen worden ten belope van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief dekking verleent.
  3. Overeenkomstig artikel 444, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek wordt de cliënt gewezen op de andere mogelijkheden om een geschil op te lossen, zoals klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. Meer informatie over deze alternatieve benaderingen is raadpleegbaar op https://advocaat.be/.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, is elke factuur betaalbaar binnen vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum daarvan. Bij gebreke aan tijdige betaling, zijn moratoire intresten verschuldigd aan de rentevoet zoals bepaald in de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Tevens wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van 250,00 EUR, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. Daarnaast bestaat in dergelijk geval de mogelijkheid de dienstverlening te schorsen.
  5. Alle overeenkomsten tussen de advocaat en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht en voor eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Kantoor

Molenstraat 49A
2460 Lichtaart (Kasterlee)

 

Contact

  • T. (32-14) 72 74 84
  • info@advocaatcottenie.be